ZEBİNİX 800 mg Tablet, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi  :

İlacın etken maddesi Eslikarbazepin asetat’dır. ZEBİNİX 800 mg Tablet, sekonder olarak jeneralize olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetler yaşayan erişkinlerde yardımcı tedavi olarak endikedir.

 

 ZEBİNİX 800 mg Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın içindeki aktif maddeye, diğer karboksamid türevlerine (örn., karbamazepin, okskarbazepin) veya aşağıda listelenen yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumu varlığında ve ikinci veya üçüncü derece atriyoventriküler (AV) blok durumunda ZEBİNİX Tablet kullanılmamalıdır.
 2.  ZEBİNİX tablet için özel kullanım uyarıları/önlemleri
  İntihar düşüncesi:
  Çeşitli endikasyonlarda antiepileptik etkin maddelerle tedavi edilen hastalarda, intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Antiepileptik tıbbi ürünlere ilişkin randomize, plasebokontrollü çalışmalara ait bir meta-analiz de ayrıca intihar düşüncesi ve davranışında az miktarda artmış bir risk olduğunu göstermiştir. Bu riskin mekanizması bilinmemektedir ve mevcut veriler eslikarbazepin asetat için artmış bir risk olasılığını dışlamamaktadır. Bu yüzden hastalar intihar düşüncesi ve davranışlarına ilişkin belirtiler açısından izlenmeli ve uygun tedavi düşünülmelidir. Hastalar ve yakınları, intihar düşüncesi veya davranışına dair belirtiler ortaya çıkar çıkmaz hemen hekime haber vermeleri konusunda uyarılmalıdırlar.
  Sinir sistemi hastalıkları:
  Eslikarbazepin asetat sersemlik ve somnolans gibi kaza sonucu yaralanmanın meydana gelmesini artırabilen bazı santral sinir sistemi advers reaksiyonları ile ilişkilendirilmiştir.
  Diğer uyarılar ve önlemler
  Eğer ZEBİNİX bırakılacaksa artmış nöbet sıklığı potansiyelini en aza indirmek üzere kademeli olarak dozun azaltılarak ilacın bırakılması önerilmektedir.
  Kütanöz reaksiyonlar
  Epileptik hastalarda yapılan plasebo kontrollü ilaç ekleme (add-on) çalışmalarında ZEBİNİX ile tedavi edilen toplam popülasyonun %1,2’sinde bir advers reaksiyon olarak döküntü gelişmiştir. ZEBİNİX kullanan hastalarda ürtiker ve anjioödem vakaları bildirilmiştir. Larengeal ödem ile ilişkili aşırı duyarlılık/ anafilaktik reaksiyon bağlamında anjiyoödem ölümcül olabilir. Aşırı duyarlılık belirti veya semptomları gelişirse, eslikarbazepin asetat derhal bırakılmalıdır ve alternatif tedavi başlatılmalıdır.
  ZEBİNİX tedavisi ile pazarlama sonrası tecrübelerde hayatı tehdit edici veya ölümcül olabilen, Stevens-Johnson sendromu (SJS)/ toksik epidermal nekrolizis (TEN) ve eosinofili ve  sistemik semptomlu ilaç reaksiyonu (DRESS) dahil ciddi kütanöz advers reaksiyonlar bildirilmiştir. İlacın reçete edilmesi sırasında hastalara belirti ve semptomlar hakkında bilgi verilmeli ve cilt reaksiyonları için yakından izlenmelidir. Eğer bu reaksiyonların ortaya çıkabileceğini gösteren belirti ve semptomlar ortaya çıkarsa ZEBİNİX kullanımı derhal
  kesilmeli ve uygun olan alternatif tedavi düşünülmelidir. Eğer hastalarda bu reaksiyonlar gelişirse bu hastalarda ZEBİNİX tedavisi yeniden başlatılmamalıdır.
  Hiponatremi
  ZEBİNİX ile tedavi edilen hastaların %1,5’inde advers reaksiyon olarak hiponatremi bildirilmiştir. Hiponatremi çoğu vakada asemptomatiktir; ancak bazı durumlarda nöbetlerin kötüleşmesi, konfüzyon, azalmış bilinç düzeyi gibi klinik semptomlar da eşlik edebilir. Hiponatremi sıklığı, artan eslikarbazepin asetat dozu ile artmıştır. Hiponatremiye yol açan önceden mevcut olan böbrek hastalığı olan hastalarda veya kendileri hiponatremiye yol açabilen tıbbi ürünlerle (örn., diüretikler, desmopressin, karbamazepin) eş zamanlı olarak tedavi edilen hastalarda, serum sodyum düzeyleri ZEBİNİX  tablet ile tedaviden önce ve  tedavi sırasında  incelenmelidir. Buna ilave olarak, hiponatremiye ilişkin klinik belirtiler ortaya çıkarsa serum sodyum düzeyleri tayin edilmelidir. Bunun dışında, rutin laboratuvar incelemeleri sırasında sodyum düzeyleri tayin edilmelidir. Klinik olarak ilişkili hiponatremi gelişirse eslikarbazepin asetat kullanımı bırakılmalıdır.
  PR aralığı
  Eslikarbazepin asetat ile yapılan klinik çalışmalarda EKG’de PR aralığında uzamalar gözlenmiştir.
  Tıbbi durumları olan (örn., düşük tiroksin düzeyleri, kardiyak iletim anomalileri) hastalarda veya PR uzaması ile ilişkili olduğu bilinen eş zamanlı tıbbi ürünleri alıyorken dikkat gösterilmelidir.
  Böbrek yetmezliği
  Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde dikkat gösterilmeli ve doz, kreatinin klerensine göre ayarlanmalıdır (bkz., bölüm 4.2). KLKR<30 mL/dak olan hastalarda kullanım yeterli bilgi mevcut olmadığından önerilmemektedir.
  Karaciğer yetmezliği
  Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda klinik veriler sınırlı olduğundan ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik ve klinik veriler yetersiz olduğundan eslikarbazepin asetatın hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılması ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmaması önerilmektedir.
 3. ZEBİNİX’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde hafif-orta derecede etkileri olabilir.
  Bazı hastalar özellikle çalışmanın başlangıcında sersemlik, somnolans veya görme hastalıkları
  yaşayabilir. Bu nedenle hastalara makine veya araç kullanımı için gereken fiziksel ve/veya
  zihinsel yeteneklerinin bozulabileceği açıklanmalı ve bu tarz aktiviteleri yerine getirme
  yeteneklerinin etkilenmediği belirlenene kadar bunlardan uzak durmaları tavsiye edilmelidir.
 4. ZEBİNİX tabletin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin veri yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesini göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. ZEBİNİX gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Eslikarbazepin asetat kullanan kadınlar gebe kalırsa veya gebe kalmayı planlıyorsa, ZEBİNİX kullanımı dikkatli bir şekilde tekrar gözden geçirilmelidir. Minimum etkili dozlar verilmeli ve mümkün olduğunda en azından gebeliğin ilk üç ayı boyunca monoterapi tercih edilmelidir.
  Hastalara artmış malformasyon riski olasılığı ile ilgili tavsiyeler verilmeli ve antenatal tarama olanağı sağlanmalıdır.
 5. Anti-epileptik tıbbi ürünler fötal anomalinin olası bir nedeni olan folik asit eksikliğine katkı sağlayabilir. Gebelikten önce ve gebelik sırasında folik asit takviyesi önerilmektedir. Bu takviyenin etkililiği kanıtlanmadığından, folik asitle takviye tedavisi gören kadınlar için bile spesifik bir antenatal tanı önerilebilir. Yeni doğanda ise anti-epileptik tıbbi ürünlerin neden olduğu kanama hastalıkları bildirilmiştir. Önlem olarak, gebeliğin son birkaç haftasında ve yeni doğana koruyucu önlem olarak K1 vitamini uygulanmalıdır.
 6. Eslikarbazepin asetatın insanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, eslikarbazepinin anne sütüne geçtiğini göstermektedir. Emzirilen çocuğa karşı bir risk olasılığı  dışlanamayacağından, ZEBİNİX tablet ile tedavi sırasında emzirme bırakılmalıdır.

 

 ZEBİNİX 800 mg Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz ZEBİNİX ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. ZEBİNİX oral kullanım içindir. Aç ya da tok karnına kullanılabilir.
 3. ZEBİNİX mevcut antikonvülzan tedaviye ilave edilmelidir. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 400 mg olup, bir veya iki hafta sonra günde bir kez 800 mg’a artırılmalıdır. Bireysel yanıta dayalı olarak doz günde bir kez 1.200 mg’a artırılabilir
 4. Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisinde dikkat gösterilmeli ve doz, kreatinin klerensine (KLKR) göre aşağıdaki şekilde ayarlanmalıdır:
  – KLKR >60 mL/dak: doz ayarlaması gerekmemektedir.
  – KLKR 30-60 mL/dak: başlangıç dozu 200 mg/gün, ya da 2 hafta boyunca gün aşırı 400
  mg’lık ilk dozu takiben günde bir kez 400 mg’lık doz. Bununla birlikte, bireysel yanıtlara
  göre doz artırılabilir.
  – KLKR <30 mL/dak: şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda veriler yetersiz olduğundan
  kullanılması önerilmemektedir.
 5. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.
 6. Eslikarbazepin asetatın farmakokinetiği şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda değerlendirilmemiştir ve bu nedenle bu hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
 7. Eslikarbazepin asetatın güvenliliği ve etkililiği çocuklarda ve 18 yaş altındaki adolesanlarda henüz belirlenmemiştir.
 8. Böbrek fonksiyonunun bozulmamış olması koşuluyla yaşlı popülasyonda dozun ayarlanması gerekli değildir.

 

ZEBİNİX 800 mg Tablet’in Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda hekiminizi bilgilendiriniz.
 2. Artmış vücut ağırlığı, Yorgunluk, yürüme bozukluğu, kronik yorgunluk sendromu, ciltte döküntü, ishal, kusma, mide bulantısı, Vertigo, Diplopi, bulanık görüş, Baş ağrısı, dikkat bozukluğu, tremor, ataksi, denge bozukluğu , uyuyamama, Hiponatremi, iştah azalması, ZEBİNİX tabletin yaygın görülebilecek yan etkileridir.
 3. Sersemlik, uykululuk hali ZEBİNİX’in en fazla görülen yan etkisidir.
 4. ZEBİNİX’in yaygın olmayan yan etkileri: Azalmış kan basıncı, azalmış vücut ağırlığı, artmış kan basıncı, azalmış kan sodyum düzeyi, azalmış kan klorür düzeyi, osteokalsin artışı, azalmış hematokrit, azalmış hemoglobin, artmış transaminazlar, İlaç zehirlenmesi, düşme, termal yanık, Kırıklık, titreme, periferik ödem, İdrar yolu enfeksiyonu, Miyalji, kemik metabolizması bozukluğu, kas zayıflığı, ekstremitede ağrı , Alopesi, kuru cilt, aşırı terleme, eritem, cilt bozukluğu, pruritus,  Karaciğer bozukluğu, Konstipasyon, dispepsi, gastrit, abdominal ağrı, ağız kuruluğu, abdominal rahatsızlık, abdominal şişlik, diş eti iltihabı, melena, diş ağrısı, Epistaksis, göğüs ağrısı, Hipertansiyon (hipertansif krizleri içerir), hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon, sıcak
  basması, periferik soğukluk, Palpitasyonlar, bradikardi, Hipoakuzi, kulak çınlaması, Görme bozukluğu, osilopsi, binoküler göz hareketi bozukluğu, oküler hiperemi, Anormal koordinasyon, hafıza bozukluğu, amnezi, hipersomnia, sedasyon, afazi, disestezi, distoni, letarji, parozmi, serebellar sendrom, konvülziyon, periferik nöropati, nistagmus, konuşma bozukluğu, dizartri, yanma hissi, parestezi, migren, Psikotik bozukluk, apati, depresyon, sinirlilik, ajitasyon, irritabilite, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, konfüzyon durumu, duygu durum değişiklikleri, ağlama, psikomotor retardasyon, anksiyete, Elektrolit dengesizliği, dehidratasyon, hipokloremi , Aşırı hassasiyet, anemi(kansızlık)
 5. ZEBİNİX’in sıklıiğı bilinmeyen yan etkileri : Pankreatit, Trombositopeni, lökopeni, Toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu, eozinofili ve sistemik semptomlu ilaç reaksiyonu (DRESS), anjiyoödem, ürtiker (kurdeşen)

 

İlaç Etken Maddesi: Eslikarbazepin asetat
İlaç Marka İsmi: ZEBINIX 800 mg Tablet

Ruhsat Sahibi: TRPharm İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Kanyon Ofis Bloğu. No:185 K:14
34394 Levent-Şişli/İSTANBUL
Tel no: 0 212 386 31 52-Faks no: 0 212 355 13 80
İlk ruhsat tarihi: 28.10.2019
Ruhsat numarası: 2019/564

ZEBİNİX 800 mg Tablet ilaç prospektüsü (kullanma talimatı)

daha sonra eklenecektir.

ZEBİNİX 800 mg Tablet kısa ürün bilgisi

ZEBİNİX 800 mg Tablet kısa ürün bilgisi

Formülü : Her bir tablet ZEBİNİX’de aktif madde olarak 800 mg eslikarbazepin asetat bulunur. Yardımcı madde olarak: Povidon, Kroskarmelloz sodyum, Saf su ve Magnezyum stearat bulunur.
Farmakoterapötik grubu ve ATC kodu: Antiepileptikler, karboksamid türevleri – N03AF04
ZEBİNİX’in etki mekanizması:
Eslikarbazepin asetatın tam etki mekanizmaları bilinmemektedir. Bununla birlikte, in vitro elektrofizyolojik çalışmalar hem eslikarbazepin asetat hem de metabolitlerinin voltaja-bağımlı sodyum kanallarının inaktif dönemini stabilize ederek, aktif duruma geri dönmelerini ve böylece tekrar eden nöronal ateşlemeyi engellediğini göstermektedir. Eslikarbazepin asetat ve aktif metabolitleri, kişilerde antikonvülzan etkililiği öngören klinik
dışı modellerde nöbetlerin gelişimini önlemiştir. İnsanlarda, eslikarbazepin asetatın farmakolojik etkinliği başlıca aktif metabolit eslikarbazepin aracılığıyladır.
Klinik etkililik ve güvenlilik:
Yetişkin popülasyon
Eslikarbazepin asetatın etkililiği ve güvenliliği kısmi epilepsisi olan ve aynı anda bir ila üç adet antiepileptik tıbbi ürün ile tedaviye yanıt vermeyen 1.703 randomize erişkin hastada  yapılan faz III çift kör plasebo kontrollü dört çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmalarda okskarbazepin ve felbamatın kullanılmasına izin verilmemiştir. Eslikarbazepin asetat günde bir kez 400 mg (sadece -301 ve -302 çalışmalarında), 800 mg ve 1.200 mg’lık dozlarda test edilmiştir. Günde bir kez eslikarbazepin asetat 800 mg ve günde bir kez 1.200 mg 12 haftalık bir idame periyodunda nöbet sıklığını azaltma açısından plasebodan anlamlı olarak daha etkilidir. Faz III çalışmalarında nöbet sıklığında ≥%50’lik azalmaya (1.581 analiz edilmiş) sahip gönüllü yüzdesi günde bir kez plasebo için %19,3, eslikarbazepin asetat 400 mg için %20,8, eslikarbazepin asetat 800 mg için %30,5 ve eslikarbazepin asetat 1.200 mg için %35,3 olarak belirlenmiştir.
Farmakokinetik özellikler
Emilim:
Eslikarbazepin asetat geniş ölçüde eslikarbazepine dönüşür. Eslikarbazepin asetatın plazma düzeyleri, oral uygulamayı takiben genellikle miktar tayini sınırının altında kalır. Eslikarbazepin Cmaks’a doz sonrası 2. ila 3. saatlerde (tmaks)erişilir. Biyoyararlanım, idrarda geri kazanılan metabolit miktarı bir eslikarbazepin asetat dozunun %90’ından fazlasına tekabül ettiğinden, yüksek olarak kabul edilebilir.
Dağılım:
Eslikarbazepinin plazma proteinlerine bağlanması nispeten düşük olup (<%40), konsantrasyondan bağımsızdır. In vitro çalışmalar plazma protein bağlanmasının varfarin, diazepam, digoksin, fenitoin ve tolbatumid varlığından anlamlı olarak etkilenmediği gösterilmiştir. Varfarin, diazepam, digoksin, fenitoin ve tolbutamid bağlanması eslikarbazepin varlığından anlamlı olarak etkilenmemiştir.
Biyotransformasyon:
Eslikarbazepin asetat hidrolitik ilk geçiş metabolizması ile hızlı ve geniş ölçüde başlıca aktif metaboliti eslikarbazepine biyotransformasyon gösterir. Kararlı durum plazma konsantrasyonları günde bir kez doz uygulamasının 4 ila 5. gününden sonra elde edilip, 20-24 saat düzeninde etkili bir yarılanma ömrü ile tutarlıdır. Sağlıklı gönüllülerde ve epileptik erişkin hastalarda yapılan çalışmalarda eslikarbazepinin görünen yarılanma ömrü sırasıyla 10-20 saat ve 13-20 saattir. Plazmadaki minör metabolitler aktif oldukları gösterilen Rlikarbazepin ve oksakarbazepin, ile eslikarbazepin asetat glukuronik asit konjugatları, eslikarbazepin, R-likarbazepin ve okskarbazepindir.  Eslikarbazepin asetat kendi metabolizmasını veya klerensini etkilememektedir. Eslikarbazepin zayıf bir CYP3A4 indükleyicisidir ve CYP2C19 açısından inhibe edici özellikleri vardır. Taze insan hepatositlerinde eslikarbazepin ile yapılan çalışmalarda UGT1A1’in hafif indüksiyonu aracılı glukuronidasyon gözlenmiştir.
Eliminasyon:Eslikarbazepin asetat metabolitleri sistemik dolaşımdan başlıca renal atılım ile değişmemiş olarak ve glukuronid konjugatları olarak atılır. Toplamda eslikarbazepin ve glukuronidi, idrara çıkan toplam metabolitlerin %90’ından fazlasına tekabül eder; değişmemiş formda yaklaşık 2/3 ve glukuronid konjugatı olarak 1/3’dür.
Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum: Eslikarbazepin asetatın farmakokinetiği, sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda, 400-1.200 mg aralığında doğrusal ve doz ile orantılıdır.
Hastalardaki karakteristik özellikler
Yaşlılarda (65 yaş üzeri):
Eslikarbazepin asetatın farmakokinetik profili kreatinin klerensi >60 mL/dak. olan yaşlı
hastalarda etkilenmemektedir.
Böbrek yetmezliğinde:
Eslikarbazepin asetat metabolitleri sistemik dolaşımdan başlıca renal atılımla elimine edilir. Hafif ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda yapılan bir çalışma klerensin renal fonksiyona bağımlı olduğunu göstermiştir. ZEBİNİX ile tedavi sırasında kreatinin klerensi <60 mL/d olan hastalarda doz ayarlaması önerilir. Hemodiyaliz eslikarbazepin asetat metabolitlerini plazmadan uzaklaştırır.
Karaciğer yetmezliğinde:
Eslikarbazepinin farmakokinetiği ve metabolizması sağlıklı gönüllülerde ve orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda çoklu oral dozlardan sonra değerlendirilmiştir. Orta şiddette karaciğer yetmezliği eslikarbazepin asetat farmakokinetiğini etkilememiştir. Hafif ila orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmemektedir . Eslikarbazepin asetatın farmakokinetiği şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda
değerlendirilmemiştir.
Cinsiyet:
Sağlıklı gönüllüler ve hastalarda yapılan çalışmalar eslikarbazepin asetatın farmakokinetiğinin cinsiyetten etkilenmediğini göstermiştir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir