Tylol Hot 24 Poşet Granül Prospektüsu

Solunum Sistemi » Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları » Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları

Formülü:

TYLOL HOT Tek Kullanımlık Toz içeren Poşet (Her 20 Gram),
Parasetamol 500 mg
Klorfeniramin maleat 4 mg
Psödoefedrin HCl 60 mg

koruyucu olarak sodyum benzoat, anhidr sitrik asit; boyar madde olarak kinolin sarısı; tatlandı net olarak şeker ve toz limon aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler:
TYLOL HOT, içerdiği parasetamol, klorfeniramin maleat ve psödoefedrin HCI’ nin etkisiyle analjezik, antipiretik, antihistaminik ve dekonjestan özellikler gösterir. Parasetamol, klinik olarak kanıtlanmış, analjezik ve antipiretik etkili bir ilaçtır. Ağrı eşiğini yükselterek analjezik, hipotalamustaki termo-regülasyon merkezi üzerindeki etkisi yolu ile de antipiretik etki gösterir. Klorfeniramin maleat bir histamin H1-reseptör antagonisti olup, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma ve kızarıklık gibi semptomların giderilmesini sağlar. Psödoefedrin HCI, sempatomimetik bir amin olup, güçlü etkili bir üst solunum yolu dekonjestanıdır. Presör aktivitesi ve santral sinir sistemine etkisi diğer sempatomimetiklerden çok daha azdır.

Farmakokinetik özellikler
Parasetamol ağız yolu ile alındığında gastrointestinal kanaldan hızlı ve tam olarak emilir. Plazma domk konsantrasyonlarına 10-60 dakika içinde ulaşır. Parasetamol çoğu vücut dokularına hızlı ve düzenli olarak dağılır. Plazma yan ömrü 1,25-3 saattir. Karaciğerde mikrozomal enzim sistemi ile metabolize olur. Ağız yolu ile alınan parasetamol dozunun yaklaşık % 85’i 24 saat içinde idrarda serbest ve konjuge parasetamol olarak atılır. Klorfeniramin maleat, gastrointestinal kanaldan yavaş bir şekilde emilir. Ağız yoluyla alındıktan yaklaşık 2,5-6 saat sonra en yüksek plazma konsantrasyon lan na ulaşılır. Blyoyararlammı, % 25-50 arasındadır. Klorfeniramin maleat dolaşımda % 70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere vücutta yaygın olarak dağılır. Yan ömrü 2-43 saat arasındadır. Etki süresi 4-6 saattir. Klorfeniramin maleat, büyük oranda metabolize olur. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri, esas olarak idrar ile kalan kısmı ise feçesle atılır. Psödoefedrin’in gastrointestinal kanaldan emilimi hızlıdır. Monoamin oksidaz (MAO) metabolizmasına dirençlidir. Az miktardaki karaciğer metaboliti ile birlikte idrarda değişmemiş ilaç olarak atılır.

Endikasyonları:

TYLOL HOT, grip ve soğuk algınlığı semptomlarının giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

TYLOL HOT; içindeki etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık hallerinde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp hastalığı olanlarda, önceki iki hafta içerisinde MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer hastaları ile daha önce anemisi olanlarda mutlaka doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda yetmezliğin şiddeti Child-Pugh klasifikasyonuna göre C grubunda ise uygulanan günlük doz % 50 oranında azaltılmalıdır.

TYLOL HOT; ağrı tedavisinde çocuklarda 5, yetişkinlerde 10 günden fazla süre ile; çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5’C’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır. Psödoefedrin normotansif hastalarda presör etki göstermemekle birlikte, hipertansif hastalarda böyle bir etki oluşabileceğinden dikkatle kullanılmalıdır.

TYLOL HOT tedavisi sırasında uyuşukluk görülebilir. Bu nedenle hastalarda araç ve makine kullanma gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebileceği unutulmamalıdır. TYLOL HOT ile birlikte alkol alınımı, sözü edilen bu etkiyi artırabileceğinden tedavi sırasında alkol kullanılmamalıdır. Kronik olarak önemli miktarda alkol tüketen kişilerde yüksek doz parasetamol kullanımına bağlı olarak karaciğer toksisitesi riski artabilir. Ancak bu durum çok nadirdir.

TYLOL HOT, 60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyonu, hipertiroidzmi, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, Iskemik kalp hastalığı, glokomu, astması veya prostat hipertrolisi (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süre kullanımdan kaçınılmalıdır. 5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Hipertansiyon ve depresyon tedavisi için kullanılan ilaçlar ile birlikte doktora danışmadan kullanımı uygun değildir.

TYLOL HOT, 12 yaşın altındaki çocuklarda ancak doktor önerisi ile kullanılabilir.

Gebelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı:
Parasetamol ve klorfeniramin’in gebelikte kullanım kategorileri B dir. Bu kategorideki ilaçların fetotoksik etkisinin bulunmadığı hayvan deneyleriyle gösterilmiş olmakla birlikte ilaç hakkında gebe kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur. Parasetamol çok küçük oranlarda anne sütüne geçer, ancak bunun süt emen infant üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Klorfeniramin de anne sütüne geçer. Antihistaminikler özellikle yeni doğanlarda ve prematüre bebeklerde hipereksitabilite ve hatta nöbetlere neden oldukları için emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır. Psödoefedrin’in gebelikte kullanım kategorisi C dir. Bu kategorideki ilaçlar eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın fetus üzerindeki potansiyel riskini haldi göstereceğine inanıyorsa kullanılabilir. Psödoefedrin anne sütüne geçer ve özellikle yeni doğan ve prematüre bebeklerde istenmeyen etkilere neden olabilir. İlaç gebe kadınlarda ve emziren annelerde çok gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

TYLOL HOT, genellikle iyi tolere edilir. Parasetamol tedavisi sırasında nadiren ürtiker, kaşıntılı makülopapüler kızarıldık gibi duyarlılık reaksiyonları ile yüksek doz ve uzun süreli kullanımlarda trombositopenik purpura ve agranülositoz bildirilmiştir. Psödoefedrin kullanımına bağlı olarak ender olgularda deri reaksiyonlan, idrar retansiyonu, uyku bozuldukları, halüsinasyonlar, merrtal korrfüzyon gelişebilir. Klorfeniramin maleat tedavisi gören hastalarda sedasyon, konsantrasyon güçlüğü, bulanık görme, üriner retansiyon, ağız kuruluğu, baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, kusma, diyare, karın ağrısı, çarpıntı, aritmi, hipotansiyon, hepatit, hemolitik anemi ve bazı alerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Parasetamol, yüksek dozda ve uzun süreli kullanımda antikoagülan ilaçların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol, kumarin, indandion deriveleri ile etkileşebilir. Antipsikotik ilaçlardan fenotiazinler ile etkileşebilir. Antiepileptik ilaçlardan karbamazepin, fenobarbital, fenitoin veya primidon kullanan hastalarda parasetamol dozu yarıya indirilmelidir. Klorfeniramin, fenitoin’in hepatik metabolizmasını geciktirerek plazma konsantrasyonunu artırır. Ayrıca alkol, barbituratlar, hipnotikler, opioid analjezikler, anksiyolitik sedatifler ve antipsikotilder gibi santral sinir sistemini deprese eden ilaçların bu etkilerine aditif etki yapar. Psödoefedrin HCI, MAO inhibitörieri, ilişiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeri psikostimülanlar birlikte kullanıldığında hipertansif krize neden olabilir. Alüminyum hidroksit ile birlikte kullanıldığında psödoefedrin’in absorbsiyonu artar. Ancak kaolin psödoefedrin’in absorbsiyonunu azaltır. Metil dopa, a-adrenerjik reseptör blokerieri, p-adrenerjik reseptör blokerleri ve guanetidin gibi antihipertansif ilaçların etkisi psödoefedrin HCI ile azalabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

TYLOL HOT, oral yol ile aşağıdaki şeklide kullanılır Her bir poşetin içindeki ilaç 160 ml (yaklaşık 1 su bardağı) sıcak su içerisinde karıştırılarak çözülmeli ve sıcak iken içilmelidir. TYLOL HOT 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI:
Aşırı dozdan şüphelenildiğinde acil olarak ilgili bir sağlık merkezine başvurulmalıdır. Hepatiktoksisite parasetamol’ün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir, protrombin zamanı uzayabilir ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 saat sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 g’ın üzerinde alan yetişkinlerde toksisite görülmesi muhtemeldir. Potansiyel olarak hepatotoksik aşırı dozu takip eden erken semptomlar; bulantı, kusma, terleme, genel kınklıktır. Hepatik toksisitenin klinik ve laboratuar delili ilacın alımından sonra 48-72 saate kadar belirgin olmayabilir. Adolesan ve yetişkinlerde alınan parasetamol miktarına bakılmaksızın, alım zamanından 24 saat veya daha kısa bir süre geçmiş ise, parasetamol ölçüm sonuçlarını beklemeden asetilsistein verilmelidir.

Ayrıca ek olarak tavsiye edilen prosedürler şunlardır Mide, lavaj veya ipeka şurubu ile emezisin indüksiyonu yoluyla boşaltılmalıdır. Mümkün olduğu kadar erken fakat alımı takip eden 4 saatten daha önce olmamak üzere, serum parasetamol ölçümü yapılmalıdır. Başlangıçta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve 24 saatlik aralıklarla takip edilmelidir. Muhtemelen parasetamol metabolizmasındaki farklılıklardan dolayı çocuklarda ciddi toksisite veya ölümler çok nadirdir. Çocuklarda alınan maksimum potansiyel miktar daha kolay tahmin edilebilir. Eğer 150 mg/kg’dan daha yüksek veya bilinmeyen bir miktarda alım söz konusu ise, parasetamol’ün plazma düzeyi ölçülmelidir. Bu ölçüm yine alımdan sonraki 4 saatten önce olmamak koşuluyla mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. İpeka şurubu ile hasta kusturul malıdır. Eğer plazma düzeyi, parasetamol aşın doz nomogramının üzerinde ki kesik çizginin üzerinde bir değer ise asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Eğer parasetamol düzeyi ölçülemiyorsa ve tahmin edilen parasetamol alımı 150 mg/kg’ın üzerinde ise yine asetilsistein tedavisine başlanmalıdır. Klorfeniramin maleat toksisitesi, akut alımından sonra muhtemelen birkaç saat içinde oluşur ve antihistaminik/antikolinerjik doz aşımı tedavisi gibi tedavi edilmelidir. Psödoefedrin HCl’in aşırı dozundan kaynaklanan semptomlar, hafif anksiyete, taşikardi ve / veya hafif ipertansiyondur. Semptomlar genellikle ilacın alımından sonraki 4-8 saat içinde başlar ve geçicidir, genellikle de tedavi gerektirmez.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Tylol Hot 24 Poşet Granül
prospektüsü, Tylol Hot 24 Poşet Granül
yan etkileri, Tylol Hot 24 Poşet Granül
neye iyi gelir,
Tylol Hot 24 Poşet Granül
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir