Purinethol 50 Mg 25 Tablet Prospektüsu

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Antimetabolitler » Pürin Analogları » Mercaptopurin

Formülü:

Bir tablet 50 mg merkaptopürin BP içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Etki mekanizması: 6-merkaptopürin, nükleik asit biyosentezi için gereken bazlardan biri olan adeninin ve purin bazı hipoksantinin bir analogudur. Böylece Puri-nethol bir antimetabolit gibi davranır ve çoğalan hücrelerde nükleik asit sentezini engeller. 6-merkaptopürinin metabolitleri de farmakolojik yönden aktiftir. Puri-nethol’un bir oral dozunun absorpsiyonu tam olmayıp değişkendir ve uygulanan dozun ortalama %50’si kadardır. 6-merkaptopürinin dolaşımdaki yarılanma süresi 90 dakikadır. Büyük ölçüde metabolize edilir ve böbrekler yoluyla itrah edilir. Aktif metabolitlerinin yarılanma süreleri ana ilaca göre daha uzundur. 6-merkaptopürinin pKa’ları 7.7 ve 11’dir.

Endikasyonları:

Puri-nethol akut lösemi tedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve akut lenfoblastik lösemi ile akut miyeloid lösemide idame tedavisinde özellikle endikedir. Puri-nethol aynı zamanda kronik granülositik lösemi tedavisinde de kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Tedavide ortaya çıkabilecek komplikasyonlara göre yarar/zarar ilişkisinin gözönüne alınması gerekmektedir.

Uyarılar/Önlemler:

PURI-NETHOL ANCAK BU TÜR İLAÇLARIN UYGULANMASINDA DENEYİMLİ HEKİMLERİN KONTROLÜ ALTINDA KULLANILACAK BİR AKTİF SİTOTOKSİK AJANDIR. BU TABLETLERİ ELLERKEN YA DA YARIYA BÖLERKEN ELLERE BULAŞTIRMAMAYA VE İLACIN SOLUNUMLA ALINMAMASINA ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.

İzleme: Puri-nethol yüksek derecede miyelosüpresif olduğundan remisyon indüksiyonu sırasında hergün tam kan sayımları yapılmalıdır. Hastalar tedavi süresince dikkatle izlenmelidir. 6-merkaptopürin tedavisi, lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonuna neden olur. Lökosit ve trombosit sayıları tedavi durdurulduktan sonra da düşmeye devam eder; bu nedenle sayılardaki ilk anormal derecede büyük bir düşüş belirtisinde tedavi hemen kesilmelidir. Puri-nethol yeterli derecede erken durdurulursa, kemik iliği supresyonu reversibldir. Akut miyeloid lösemide remisyon indüksiyonu sırasında hastaların genellikle relatif bir kemik iliği aplazisi süresi geçirmesi gerekebilir. Bu nedenle yeterli destekleyici olanakların bulunması önemlidir. Puri-nethol hepatotoksiktir ve tedavi sırasında her hafta karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Daha önce karaciğer hastalığı bulunan ya da hepatotoksisite potensi bulunan başka tedaviler de uygulanmakta olan hastalarda daha sık kontroller önerilebilir.   Sarılık görülürse hastaya hemen Puri-nethol’ü durdurması söylenmelidir. Remisyon indüksiyonu sırasında hızlı hücre yıkımı oluşurken kan ve idrardaki ürik asit düzeyleri izlenmelidir; çünkü ürik asit nefropatisi riskiyle hiperürisemi ve/veya hiperürikozüri meydana gelebilir. Mutajenisite ve karsinojenisite: Diğer antimetabolitler gibi, Puri-nethol de potansiyel olarak mutajeniktir ve sıçanlar ve insanlarda kromozom hasarı yaptığı bildirilmiştir. Lösemili hastaların periferik lenfositlerinde ve 6-merkaptopürinin belirtilmeyen bir dozunun uygulandığı hipernefromalı bir hastada kromozomal anomalisinde bir artış görülmüştür. 6-merkaptopürinin selüler deoksiribonükleik asit (DNA) üzerindeki etkisi gözönünde tutulunca potansiyel olarak karsinojenik olduğu ve bu tedaviyle teorik olarak karsinojenisite riski bulunduğu düşünülmelidir. Neoplastik olmayan hastalıklar için 6-merkaptopürin uygulanmış hastalarda akut non-lenfatik löseminin oluştuğu 3 vaka kaydedilmiştir. Hodgkin hastalığı bulunan bir hasta 6-merkaptopürine ve ek olarak multipl sitotoksik ilaçlarla tedavi edilmiş ve kendisinde akut miyeloid lösemi meydana gelmiştir. Myastenia gravis için 6-merkaptopürin tedavisinden 12.5 yıl sonra bir kadın hastada kronik miyeloid lösemi meydana gelmiştir. Teratojenisite ve üreme üzerinde etkiler: Puri-nethol sıçanlarda embriyotoksiktir. Bu etki doza bağımlıdır. İnsanlarda gebelik süresinde uygulanan 6-merkaptopürin tedavisinden sonra normal bebekler doğmuştur. Bununla birlikte düşük, prematürite ve malformasyon da kaydedilmiştir. Gebelik süresince günde 100 mg 6-merkaptopürin (ve dalak radyasyonu) ile tedavi edilmiş lösemili bir hasta normal prematüre bir bebek doğurmuştur. Önceki tedaviyle birlikte günde 4 mg busulfan uygulanan aynı annenin doğurduğu ikinci bebekte ise, korneada opasite, mikroftalmi, damak yarığı ve tiroid ve overlerin hipoplazisini içeren çeşitli ciddi anomaliler görülmüştür. Bu konudaki hasta sayısının az olması gebelik süresince Puri-nethol tedavisinin risk derecesinin değerlendirilmesine olanak vermez. Her vakada fetusa gelebilecek muhtemel tehlike ile hastaya sağlanması beklenen yarar arasında tercih yapılmalıdır. Akut lösemi için günde 150 mg 6-merkaptopürin ile 80 mg prednizon uygulanan genç bir erkekte geçici aşırı oligospermi görülmüştür. Kemoterapinin durdurulmasından 2 yıl sonra bu hastanın sperm sayısı normale dönmüş ve normal bir çocuğu olmuştur.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: (Uyarılar/Önlemler başlığı altında “Teratojenisite ve üreme üzerindeki etkiler” kısmına bakınız). Puri-nethol alan anneler emzirmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

6-merkaptopürin tedavisinin başlıca yan etkisi, lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği supresyonudur. 6-merkaptopürin insan ve hayvanlarda hepatotoksiktir. İnsanlardaki histolojik bulgularda hepatik nekroz ve biliyer staz görülmüştür. Hepatotoksisite insidansı çok değişkendir ve herhangi bir dozda meydana gelebilir; fakat bir gün için önerilen 2.5 mg/kg vücut ağırlığı dozu aşıldığı zaman daha sık görülür. Karaciğer fonksiyon testlerinin izlenmesi, karaciğer toksisitesinin erken ortaya çıkmasına olanak sağlar. Merkaptopürin tedavisi yeterince erken durdurulursa bu genellikle reversibldir; fakat öldürücü karaciğer hasarı da meydana gelmiştir. Bazen anoreksi, bulantı ve kusma kaydedilmiştir. 6-merkaptopürin tedavisi sırasında oral ülserasyon kaydedilmiş ve nadiren de bağırsak ülserasyonu meydana gelmiştir. Nadiren ilaca bağlı olarak ateş ve deri döküntüsü görülür. 6-merkaptopürinin endikasyonlarında yer almayan enflamatuar bağırsak hastalığında kullanılması ile bağlantılı pankreatit bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Allopurinol 6-merkaptopürinin katabolizma hızını azalttığından, birlikte uygulandıklarında, 6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi şarttır. 6-merkaptopürin ile birlikte verilince varfarinin antikoagülan etkisinin engellendiği kaydedilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Erişkinler ve çocuklarda normal günlük doz 2.5 mg/kg’dır. Ancak, uygulamanın dozu ve süresi Puri-nethol ile birlikte verilen diğer sitotoksik ilaçların türleri ve dozlarına bağımlıdır. Doz her hastaya özel şekilde, dikkatle ayarlanmalıdır. Puri-nethol akut lösemide çeşitli kombinasyon tedavi şemalarında kullanılmıştır ve ayrıntılar için bu konudaki yayınlara başvurulmalıdır. Karaciğer ve/veya böbrek fonksiyon yetmezliği bulunan hastalarda dozun azaltılması düşünülmelidir. Allopurinol ile aynı zamanda uygulandığında 6-merkaptopürinin normal dozunun sadece dörtte birinin verilmesi gerekir; çünkü allopurinol, merkaptopürinin katabolizma hızını azaltır.
Aşırı Dozaj
6-merkaptopürinin aşırı yüksek dozları alındığı zaman agresif önlemlerin gerekmediği düşünülür. Başlıca toksik etki kemik iliği üzerinedir ve hematolojik toksisitenin, Puri-nethol’un tek bir oral dozundan çok, devamlı aşırı yüksek dozları ile daha fazla olduğu görülür. Aşırı yüksek doz riski aynı zamanda Puri-nethol ile birlikte allopurinol verildiğinde de yükselir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Bilinen bir antidot bulunmadığından kan tablosu dikkatle izlenmeli ve gerektiğinde uygun kan transfüzyonlarıyla birlikte genel destekleyici önlemler alınmalıdır.
Saklama Koşulları 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.

İthalatçı Firma:

Vld Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Telefon:

Purinethol 50 Mg 25 Tablet
prospektüsü, Purinethol 50 Mg 25 Tablet
yan etkileri, Purinethol 50 Mg 25 Tablet
neye iyi gelir,
Purinethol 50 Mg 25 Tablet
hangi hastalık için

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir