AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti, nedir, ne işe yarar, yan etkileri, nasıl kullanılır

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Tirofibandır. AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti, kandaki trombositlerin pıhtı meydana getirmesini önler. AGREDUR READY kalbi besleyen atardamarlardaki kan akışkanlığını kolaylaştırıcı özelliği ile kalp krizinin önlenmesinde ve anjinada (göğüs ağrısında), bu ilaç aynı zamanda atardamarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan koroner kalp rahatsızlığı olanlarda darlık ya da tıkanıklıkların balon anjiyoplasti veya stent ile açılmasından sonraki evrede de kullanılabilir.

 

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. inf. için çöz. Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. AGREDUR READY‘in etken maddesine karşı bir alerjiniz var ise; bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. AGREDUR READY, kalp krizinin önlenmesinde ve anjinanın (göğüs ağrısının) iyileştirilmesinde kullanılan; atardamarlarda pıhtı meydana gelmesini engelleyici ve kan akışkanlığını kolaylaştırıcı bir ajandır.
 3. AGREDUR READY dozu, hastanın genel durumuna ve tedaviye verdiği cevaba göre hekimce belirlenecektir. Bu ilaç, hekimin tavsiye ettiği dozdan fazla kullanılması halinde kanamaya neden olabileceğinden, hekiminizin tavsiyesini önemle dikkate alınız.
 4. Eğer karaciğerinizde fonksiyon bozukluğu var ise veya felç geçirdiyseniz, hipertansiyon hastasıysanız ya da yakın zamanda veya şu anda kafatasınızda tümör, kanama, damar genişlemesi,  felç var ise bu ilacın kullanımı sizin için uygun değildir.
 5. AGREDUR READY kullanırken iç kanamalar da ortaya çıkabilir. Eğer siyah veya kanlı dışkı, kan öksürme veya kahve telvesi görünümünde kusma gibi durumlarda derhal hekiminizle görüşmelisiniz.
 6. Bazı durumlarda AGREDUR READY kullanırken çok dikkatli davranmak  gerekmektedir. Bu yüzden herhangi bir sağlık sorununuz özellikle; müzmin bir rahatsızlık, alerji, 15 gün içerisinde kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon), böbrek taşı kırılması veya biyopsi aldırmak; son 3 ay içerisinde ağır yaralanma veya ameliyat geçirmek; mide veya duodenum (ince bağırsak) ülseri varlığı, yakın tarihte (son 1 yılda) kanama bozukluğu; yakın zamanda kanlı dışkı, kanlı idrar; omurga veya kuyruk sokumuna spinal/epidural uygulanması, kanda pıhtılaşmayı önleyici ilaç kullanmak, kalp zarı iltihabı, damar iltihabı, yüksek tansiyon, göz iltihabı, böbrek hastalığı, kalp rahatsızlığına bağlı aşırı düşük tansiyon, karaciğer hastalığı, kansızlık, son 24 saat içerisinde köprücük kemiğinin altına intravenöz kateter yerleştirilmesi durumlarından birinin varlığında; AGREDUR READY ilacı kullanmadan önce hekiminize mevcut rahatsızlıklarınızı ve kullandığınız ilaçları söylemelisiniz.
 7. AGREDUR READY çocuklara uygulanmamalıdır.
 8. Hamilelik döneminde ve emzirme dönemlerinde AGREDUR READY kullanılması uygun bulunmamaktadır.

 

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. inf. için çöz.’ nin Kullanım Şekli :

 1. Hekiminiz AGREDUR READY ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.
 2. AGREDUR READY, damar içine infüzyon yoluyla uygulanır. Seyreltilmeden uygulanmamalıdır.
 3. Bu ilaç sadece klinik ortamda kalp hastalıkları ile ilgili uzman hekim tarafından hazırlanıp, kullanılabilir.

 

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. inf. için çözelti Olası Yan Etkileri

 1. Bulantı, baş ağrısı, deride küçük kırmızı çürükler, ameliyat sonrası kanama, ilacın uygulandığı yerde kızarıklık AGREDUR READY‘in sık rastlanan yan etkilerdir.
 2. Karın ağrısı, nefes alamama, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizle irtibata geçiniz.

 

İlaç Etken Maddesi: Tirofiban
İlaç Marka İsmi: AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti kullanma talimatı


AGREDUR READY 50 mcg-ml I.V. infüzyon için çözelti kullanma talimatı

AGREDUR READY 50 mcg/ml I.V. infüzyon için çözelti kısa ürün bilgisi


AGREDUR READY 50 mcg-ml I.V. infüzyon için çözelti kısa ürün bilgisi

Formülü :
Etken maddesi : 5,62 mg/100 ml Tirofiban hidroklorür(5 mg tirofibana eşdeğer); diğer bileşenler: 54 mg/100 ml Sodyum sitrat dihidrat, 0,9 g/100 ml Sodyum klorür, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarlaması için), sitrik asit anhidr, enjeksiyonluk su.
FARMASÖTİK FORM: Kullanıma hazır seyreltik infüzyon solüsyonu. Berrak, renksiz, kullanıma hazır infüzyonluk çözelti.
Farmakoterapötik grup: Kan ve kan yapıcı organlar – antitrombotik ajanlar – antitrombotik ajanlar
– Heparin hariç platelet agregasyon inhibitörleri
ATC Kodu: B01AC17
Etki mekanizması : Tirofiban hidroklorür trombosit agregasyonunda rol oynayan majör trombosit yüzey reseptörü olan GP IIb/IIIa reseptörünün peptid yapıda olmayan bir antagonistidir. Tirofiban hidroklorür fibrinojenin GP IIb/IIIa reseptörüne bağlanmasını engelleyerek trombositlerin agregasyonunu bloke eder. Tirofiban hidroklorür trombosit fonksiyonunda inhibisyona yol açar; bu ex vivo ADP ile indüklenmiş trombosit agregasyonunu inhibe etme ve kanama zamanını (BT) uzatma becerisiyle gösterilmiştir. Trombosit fonksiyonu ilaç kesildikten sonraki 8 saat içerisinde başlangıç düzeyine geri döner. Bu inhibisyonun derecesi, tirofiban hidroklorürün plazmadaki konsantrasyonuyla paraleldir.
KLİNİK ÖZELLİKLER
AGREDUR READY kararsız anjina veya Q dalgası oluşturmayan miyokard enfarktüsü ile başvuran ve göğüs ağrısı atağını son 12 saat içinde yaşamış, EKG değişiklikleri olan ve/veya kardiyak enzimleri yükselmiş hastalarda erken miyokard enfarktüsünü önlemek için endikedir.
AGREDUR READY tedavisinden en fazla yarar görebilecek hastalar akut anjina semptomları başladıktan sonraki ilk 3-4 gün içinde miyokard enfarktüsü gelişme riski yüksek hastalardır. (örnek: erken PTCA uygulaması ihtimali olan hastalar) AGREDUR READY asetil salisilik asit veya aspirin (ASA) ve fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte kullanılmak üzere sunulmuştur.
Pozoloji ve uygulama şekli: AGREDUR READY kullanıma hazır dozda geliştirilmiştir, seyreltme gerektirmez. Bu ürün yalnızca hastanede, akut koroner sendromların tedavisinde deneyimli uzman hekimler tarafından uygulanmalıdır. Parenteral ilaçlar kullanımdan önce, solüsyon ve torba uygun olduğu takdirde, gözle görülür
partiküller veya renk değişikliği açısından kontrol edilmelidir. AGREDUR READY sadece intravenöz yoldan verilmelidir ve aynı infüzyon tüpünden fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte uygulanabilir. AGREDUR READY’nin steril ekipman kullanılarak kalibre edilmiş infüzyon setiyle uygulanması önerilir. Başlangıç dozu infüzyon süresinin uzamamasına ve hastanın vücut ağırlığına dayalı idame dozu infüzyon hızları hesaplanırken hata yapılmamasına dikkat edilmelidir.
AGREDUR READY tedavisine başlama ve tedavi süresi
NSTE-AKS için erken invaziv bir yol ile tedavi edilen ve tanı sonrası en az 4 saatten 48 saate kadar anjiyografi çekilmesi planlanmayan hastalarda, tanı konmasıyla beraber 0,4 mikrogram/kg/dakika AGREDUR READY yükleme dozu başlatılmalıdır. 0,4 mikrogram/kg/dk yükleme doz rejimi
teşhise göre başlatılmalıdır. Önerilen süre en az 48 saattir. AGREDUR READY ve fraksiyonlanmamış heparin infüzyonuna koroner anjiografi sırasında devam edilebilir ve anjioplasti/aterektomiden sonra en az 12 saat ve en fazla 24 saat idame ettirilmelidir. Hasta klinik yönden stabilize olduğunda ve tedavi eden hekim tarafından hiçbir koroner girişim prosedürü planlanmıyorsa, infüzyon kesilmelidir. Tüm tedavi süresi 108 saati aşmamalıdır. NSTE-AKS tanısı konan ve invaziv bir yol ile tedavi edilen hastada tanıdan sonraki 4 saat içinde anjiografi çekilirse, PKG’nin başlangıcında, 12-24 saat boyunca ve 48 saate kadar süren, 25 mikrogram/kg AGREDUR READY bolus dozu başlatılmalıdır.
Primer PKG uygulanacak akut miyokardiyal infarktüsü olan hastalarda, 25 mikrogram/kg bolus dozuna teşhis konur konmaz en kısa sürede başlanmalıdır. Eş zamanlı tedavi (fraksiyonlanmamış heparin, asetil salisalik asiti (ASA) içeren oral antiplatelet tedavisi) Fraksiyonlanmamış heparin tedavisine 50-60 U/kg İ.V. bolus ile başlanır ve daha sonra saatte 1000 U idame infüzyonuyla devam edilir. Heparin dozu normal değerin yaklaşık iki katı düzeyinde APTT’yi sürdürmek için titre edilir.
Kontrendike olmadıkça, tüm hastalar AGREDUR READY’e başlamadan önce ASA’yı içeren ama bununla sınırlı olmayan, oral antiplatelet ilaçları almalıdır (bkz. Bölüm 5.1). Bu ilaçlara en azından AGREDUR READY infüzyonu süresince devam edilmelidir. Birçok çalışma ile AGREDUR READY’nin PKG tedavisine yardımcı olarak kullanımını araştıran çoğu çalışmada, ASA ile birlikte oral antiplatelet tedavi olarak klopidegrel kullanılmıştır. Randomize kontrollü çalışmalarda AGREDUR READY’nin prasurgel veya tikagrelor’un herhangi biri ile kombinasyonunun etkililiği kanıtlanmamıştır. Anjiyoplasti (PTCA) gerekirse, heparin PTCA’dan sonra kesilmeli ve pıhtılaşma normale döndüğü anda yani aktif pıhtılaşma zamanı (ACT) 180 saniyenin altına düştüğünde kılıflar çıkarılmalıdır (genellikle heparin kesildikten 2-6 saat sonra).
Uygulama sıklığı ve süresi:
NSTE-AKS için erken invaziv bir yol ile tedavi edilen ve tanı sonrası en az 4 saatten 48 saate kadar anjiografi çekilmesi planlanmayan hastalarda, AGREDUR READY 30 dakika süreyle 0,4 mikrogram (mcg)/kg/dk başlangıç infüzyon hızıyla intravenöz yolla verilir. Başlangıç infüzyonunun sonunda, AGREDUR READY’ye 0,1 mikrogram (mcg)/kg/dk idame infüzyon hızıyla devam edilmelidir. AGREDUR READY, fraksiyonlanmamış heparin (Genellikle AGREDUR READY tedavisinin başlaması ile birlikte intravenöz bolus olarak 50-60 ünite [U]/kg, daha sonra aktive edilmiş tromboplastin zamanı (APTT) normalin yaklaşık iki katı değerde tutulmak üzere titre edilerek, yaklaşık 1000 U/saat olarak devam edilir.) ve kontrendike olmadıkça ASA’yı içeren ama bununla sınırlı olmayan oral antiplatelet tedavisi ile beraber verilmelidir. Perkütan Koroner Girişim (PKG) yapılması planlanan NSTE-AKS hastalarında teşhisin ilk 4 saatinde veya akut miyokard infarktüsü geçiren ve primer PKG yapılması istenen hastalarda; 3 dakikalık bir sürenin üzerinde 25 mikrogram/kg başlangıç bolus dozu ve takiben 12-24 saat boyunca dakikada 0,15 mikrogram/kg bir hızda ve 48 saate kadar sürekli infüzyon ile uygulanmalıdır. AGREDUR READY fraksiyonlanmamış heparin (yukarıda belirlenen dozlarda)
ve kontrendike olmadığı sürece ASA’yı içeren ama bununla sınırlı olmayan oral antiplatelet tedavisi ile beraber verilmelidir.
—AGREDUR READY’nin 10 mikrogram/kg bolus dozu uygulaması, abciximab ile kıyaslandığında 30 günde klinik olarak ilgili sonlanım noktalarında daha kötü olmadığını göstermesi bakımından başarısız olmuştur
—Klinik çalışma bulgularına göre kanama riski kreatinin klerensi azaldıkça ve dolayısıyla plazmadan tirofiban klerensi azaldıkça artmaktadır. Buna bağlı olarak böbrek fonksiyonu azalmış hastalar (kreatinin klerensi <60 ml/dak) AGREDUR READY tedavisi sırasında kanama için  dikkatle takip edilmeli ve heparin etkisi dikkatle izlenmelidir. Ağır böbrek yetmezliğinde AGREDUR READY dozu düşürülmelidir
—AGREDUR READY tedavisi sırasında vasküler girişler ve kas içi enjeksiyonlar en aza indirilmelidir. İntravenöz giriş sadece vücudun kompres edilebilen bölgelerinde yapılmalıdır. Tüm damara giriş yerleri dokümante edilmeli ve yakından takip edilmelidir. Üriner kateterler, nazotrakeal intübasyon ve nazogastrik tüplerin kullanımı dikkatle ele alınmalıdır.
—AGREDUR READY tedavisi sırasında kanama oranları anlamlı olarak artar; bu artış özellikle femoral arter bölgesinde kateter kılıfının girdiği yerde olmaktadır. Damara girerken sadece femoral arterin ön duvarının delinmesine dikkat edilmelidir. Arter kılıfları pıhtılaşma normale döndüğü anda yani aktif pıhtılaşma zamanı (ACT) 180 saniyenin altına düştüğünde çıkarılabilir (genellikle heparin kesildikten 2-6 saat sonra). Giriş kılıfı çıkarıldıktan sonra hemostaz yakın gözetim altında, dikkatle sağlanmalıdır.
—AGREDUR READY tedavisine başlamadan önce trombosit sayısı, hemoglobin ve hematokrit düzeyleri kontrol edilmelidir. Daha sonra tedaviye başlandıktan sonraki 2-6 saatte ve ardından tedavi boyunca en azından her gün bu kontroller yapılmalıdır (veya belirgin bir azalma kanıtı varsa
daha sık aralıklarla). Daha önce GP IIb/IIIa  reseptör antagonistleri alan hastalarda (çapraz reaksiyon gelişebilir), trombosit sayısı derhal ölçülmelidir (örn., tekrar kullanımdan sonra uygulamanın ilk saatinde). Trombosit sayısı 90.000/mm3 ’ün altına düşerse, psödotrombositopeniyi dışlamak için ek trombosit sayımı yapılmalıdır. Trombositopeni doğrulanırsa AGREDUR READY ve heparin kesilmelidir. Hastalar kanama yönünden izlenmeli ve gerekirse tedavi edilmelidir
—Yaşlı ve/veya kadın hastalarda kanama komplikasyonlarının insidansı sırasıyla genç veya erkek hastalara göre daha yüksektir. Vücut ağırlığı düşük hastalarda kanama insidansı vücut ağırlığı daha fazla hastalara göre daha yüksektir. Bu nedenlerle AGREDUR READY bu hastalarda dikkatli
kullanılmalı ve heparin etkisi dikkatle izlenmelidir.
—AGREDUR READY aşağıdaki durumlarda ve hasta gruplarında çok dikkatli kullanılmalıdır:
 Yakın tarihte klinik olarak anlamlı kanama (1 yıldan az),
 AGREDUR READY uygulamasından önceki 24 saat içinde kompres edilemeyen bir damara giriş,
 Yakın tarihte epidural prosedür (lumbar ponksiyon ve spinal anestezi dahil),
 Ağır akut veya kronik kalp yetmezliği,
 Kardiyojenik şok,
 Hafif-orta derecede karaciğer yetmezliği,
 Trombosit sayısı <150.000 mm3 , bilinen koagülopati, trombosit fonksiyon bozukluğu veya trombositopeni hikayesi,
 Hemoglobin konsantrasyonu < 11 g/dl veya hematokrit < %34.
 Tiklopidin, klopidogrel, adenozin, dipiridamol, sulfinpirazon ve prostasiklin ile eş zamanlı kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
—AGREDUR READY aşağıdaki durumlarda önerilmez:
 Son 2 hafta içinde travmatik veya uzun süren kardiyopulmoner resüsitasyon, organ biyopsisi veya litotripsi
 >6 hafta ancak <3 ay öncesinde geçirilen şiddetli travma veya majör cerrahi müdahale
 Son 3 ayda aktif peptik ülser  Kontrol edilemeyen hipertansiyon (>180/110 mm Hg)  Akut perikardit  Aktif veya bilinen vaskülit hikayesi
 Kuşkulanılan aort diseksiyonu  Hemorajik retinopati
 Dışkıda gizli kan veya hematüri  Trombolitik tedavi
 Önemli derecede kanama riskini artıran ilaçların eş zamanlı kullanımı Trombolitik tedavinin endike olduğu hastalarda (örn., EKG’de yeni patolojik Q dalgaları veya yükselmiş ST segmentleri veya sol dal bloğu ile birlikte akut transmural miyokard enfarktüsü) tirofiban ile tedavi deneyimi yoktur. Dolayısıyla bu durumlarda AGREDUR READY kullanımı önerilmez. Trombolitik tedaviyi gerektiren durumlar ortaya çıktığında (PTCA sırasında akut oklüzyon dahil) veya hastaya acil koroner arter bypass greft (CABG) operasyonu yapılması gerekiyorsa veya hastanın intraaortik balon pompaya gereksinimi varsa AGREDUR READY infüzyonu derhal durdurulmalıdır. Acil PTCA yapılan hastalarda etkinlik verileri sınırlıdır. Çocuklarda tirofiban ile tedavi deneyimi yoktur; dolayısıyla bu hastalarda AGREDUR READY kullanımı önerilmez.
—AGREDUR READY’nin enoksaparin ile birlikte uygulanmasına ilişkin deneyim sınırlıdır. AGREDUR READY’nin enoksaparin ile birlikte uygulanması, AGREDUR READY ile fraksiyonlanmamış heparin ile birlikte uygulanmasına göre kutanöz ve oral kanama olaylarının (TIMI kanamaları hariç**) sıklığının artmasıyla ilişkilidir. Özellikle anjiyografi ve/veya PKG ile birlikte ilave fraksiyonlanmamış heparin alan hastalarda AGREDUR READY ve enoksaparinin eş zamanlı uygulanmasıyla ciddi kanama olayları riskindeki artış göz ardı edilemez. AGREDUR READY ile enoksaparin kombinasyonunun etkinliği belirlenmemiştir. AGREDUR READY’nin diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlerle uygulanmasının güvenlilik ve etkililiği araştırılmamıştır.
—AGREDUR READY’nin fraksiyonlanmamış heparin olmaksızın tek başına uygulanması önerilmez.
—Kontrendikasyonlar
AGREDUR READY, etkin maddeye veya preparatta bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan veya bir GP IIb/IIIa reseptör antagonistinin daha önce kullanımı sırasında trombositopeni geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.
Trombosit agregasyonunun inhibisyonu kanama riskini artırdığından AGREDUR READY aşağıdaki hastalarda kontrendikedir:
 Son 30 gün içinde inme hikayesi ya da herhangi bir hemorajik inme hikayesi,
 Bilinen intrakraniyal hastalık hikayesi (örn., neoplazm, arteriyovenöz malformasyon, anevrizma),
 Aktif veya yakın tarihte geçirilmiş (tedaviden önceki 30 gün içinde), klinik yönden anlamlı kanama (örn., gastrointestinal kanama),
 Malign hipertansiyon,
 Son altı haftada önemli travma veya majör cerrahi müdahale,
 Trombositopeni (trombosit sayısı <100.000/mm3 ), trombosit fonksiyon bozuklukları,
 Pıhtılaşma bozuklukları (örn., protrombin zamanı normalin >1,3 katı veya INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) >1,5),
 Ağır karaciğer yetmezliği,
—Laktasyon döneminde kullanılması: AGREDUR READY’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmese de, emzirilen bebekte yan etki potansiyeli olduğundan, bu ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirme veya ilaç kullanımından hangisine son verileceğine karar verilmelidir.
—Gebelik döneminde kullanımı: AGREDUR READY için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.  Kesin gerekli olmadıkça AGREDUR READY gebelikte kullanılmamalıdır.
—Diazepam ile geçimsizlik saptanmıştır. Dolayısıyla AGREDUR READY ve diazepam aynı intravenöz hat içinde uygulanmamalıdır.
—AGREDUR READY ile ASA’nın birlikte uygulanması ex vivo adenozindifosfat (ADP) ile indüklenen trombosit agregasyon testinde gösterildiği gibi, trombosit agregasyonunun inhibisyonunu tek başına aspirine göre daha fazla artırır. AGREDUR READY ile fraksiyonlanmamış heparinin birlikte kullanımı kanama zamanını tek başına fraksiyonlanmamış heparin kullanımına göre daha fazla uzatır.
—AGREDUR READY kanama zamanını uzatmış ancak AGREDUR READY ile tiklopidinin birlikte uygulanması kanama süresini ilave olarak etkilememiştir.
—AGREDUR READY, trombolitik tedavide [AGREDUR READY uygulamadan önceki <48 saat içinde veya aynı anda uygulama ya da kanama riskini önemli derecede artıran ilaçlarla birlikte kullanım (ör., oral antikoagülanlar, diğer parenteral GP IIb/IIIa inhibitörleri, dekstran solüsyonları)] önerilmez. Bu durumlarda tirofiban kullanımıyla ilişkili yeterli deneyim yoktur, ancak kanama riskinde artıştan kuşkulanılmaktadır.
—AGREDUR READY’nin fraksiyonlanmamış heparin, ASA ve klopidogrel’in eş zamanlı kullanımıyla, sadece fraksiyonlanmamış heparin, ASA ve klopidogrel’in beraber kullanılmasında benzer bir kanama insidansı vardır.
—Varfarinin, AGREDUR READY ve heparin ile birlikte kullanılması kanama riskinde artış ile ilişkilidir.
—RUHSAT SAHİBİ
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22/1
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel: 0282 675 14 04
Faks: 0282 675 14 05
8. RUHSAT NUMARASI
2019/489
9. İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ
İlk ruhsat tarihi: 03.10.2019
Üretici Firma :
POLİFARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Vakıflar OSB Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22/1
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel: 0282 675 14 04 -Faks: 0282 675 14 05
Source link

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir